Đường đi nào cho tỷ giá USD/VND quý 2?

<a href="http://vneconomy.vn/duong-di-nao-cho-ty-gia-usd-vnd-quy-2-20190412161428969.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/4/12/tygia-15550602147741071633083-crop-15550602637111485485378.png" /></a>Chuyên gia từ SSI cho rằng mặt bằng tỷ giá sẽ vẫn duy trì ổn định quanh mức 23.200 đồng/USD

Nguồn bài viết
DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *