Phó thủ tướng đề nghị giám sát hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp lãi cao

<a href="http://vneconomy.vn/pho-thu-tuong-de-nghi-giam-sat-hoat-dong-phat-hanh-trai-phieu-doanh-nghiep-lai-cao-20190709171458861.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/7/9/ptt-1562667240126403648742-crop-1562667245316118023382.jpg" /></a>"Chưa nói tới sai hay đúng gì mà thấy có hiện tượng nào bất thường thì phải lưu ý"

Nguồn bài viết
DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*