Techcombank chính thức được trao quyết định áp dụng chuẩn mực Basel II

<a href="http://vneconomy.vn/techcombank-chinh-thuc-duoc-trao-quyet-dinh-ap-dung-chuan-muc-basel-ii-20190612181401935.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/6/12/mg4727-15603378499112092349187-crop-156033798259535924545.jpg" /></a>Theo quyết định, Techcombank có trách nhiệm vận hành chính thức hệ thống tính tỷ lệ an toàn vốn chậm nhất ngày 22/6/2019

Nguồn bài viết
DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*