Tổng lợi nhuận 2018 doanh nghiệp niêm yết HNX đạt gần 20 nghìn tỷ


Theo thống kê của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), số doanh nghiệp niêm yết phải công bố báo cáo tài chính quý IV/2018 là 369 công ty (không bao gồm 8 công ty niêm yết thay đổi niên độ kế toán. Tính đến hết tháng 2/2019, đã có 360 công ty công bố báo cáo tài chính quý 4/2018.

Nguồn bài viết
DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *